ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Стамбени послови и повратак, Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Миломир Мојовић, Самостални стручни сарадник за правне послове у области урбанизма и грађења
Телефон: 057 223 311
E-мејл: urbanizampale@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Статусне промјене за одржавање стамбених зграда, стамбено-пословних зграда, стамбених зграда са гаражама и пословних зграда, у циљу располагања и управљања зградом.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о одржавању зграда, члан 19 и 23 ( “ Службени гласник Републике Српске“, број 101/11); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о упису у регистар заједница зграда са обрасцима аката за јединствену примјену закона о одржавању зграда, члан 14 („Службени гласник Републике Српске“, број 27/12).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Tакса за упис статусне промјене 50 КМ Таксена маркица и р.ч. 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722121; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Пале ; општ. 089
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив и сједиште регистарског органа
Предлагач (назив и сједиште заједнице)
Предмет пријаве
Потпис овлашћеног лица предлагача
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Попуњен образац регистарског листа заједнице ЗЕВ-а Оригинал
Акт о статусној промјени ЗЕВ-а Оригинал
Овјерен списак чланова нове заједнице ЗЕВ-а Оригинал
Овјерени потписи лица овлаштених за заступање ЗЕВ-а Оригинал
Текст огласа о објављивању уписа Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Оригинал
Доказ о плаћеној такси Протокол Општине Пале или Банка Оригинал
Доказ о плаћеној накнади за објављивање огласа Банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца