ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине, Стамбени послови и повратак
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Миломир Мојовић, Самостални стручни сарадник за правне послове у области урбанизма и грађења
Телефон: 057 223 311
E-мејл: urbanizampale@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Одржавање стамбених зграда, стамбено-пословних зграда, стамбених зграда са гаражама и пословних зграда, у циљу располагања и управљања зградом.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о одржавању зграда, члан 19 и 23 („Службени гласник Републике Српске“, број 101/11); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о упису у регистар заједница зграда са обрасцима аката за јединствену примјену закона о одржавању зграда, члан 10 („Службени гласник Републике Српске“, број 27/12).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Tакса за упис оснивања заједнице у регистар 100 КМ Таксена маркица и р.ч. 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722121; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Пале ; општ. 089
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив и сједиште регистарског органа
Предлагач (назив и сједиште заједнице)
Предмет пријаве
Потпис овлашћеног лица предлагача
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Попуњен образац регистарског листа заједнице Заједница етажних власника Оригинал
Уговор о оснивању заједнице Заједница етажних власника Оригинал
Овјерен списак заједничара Заједница етажних власника Оригинал
Одлука о именовању лица овлашћеног за заступање заједнице Заједница етажних власника Оригинал
Овјерени потписи лица овлашћених за заступање заједнице Заједница етажних власника Овјерена копија
Текст огласа о објављивању уписа Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције Оригинал
Доказ о плаћеној административној такси Протокол Општине Пале или Банка Оригинал
Доказ о плаћеној накнади за објављивање огласа Банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно или до статусних промјена
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца