ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Дубравка Капуран, Самостални стручни сарадник за грађење и стамбено комуналне послове
Телефон: 057 226 310
E-мејл: urbanizampale@gmаil.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Ради уписа тачних података у рјешење о грађевинској или употребној дозволи.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, члан 135 („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13, 2/15 106/15); Закон о општем управном поступку, члан 250. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање рјешења 10 КМ Таксена маркица
Накнада за трошкове уређења градског грађевинског земљишта ( у случају да се врше значајне промјене у односу на већ издату грађевиснку дозволу). Странка плаћа накнаду само за дио који се проширује, надограђује и слично. У зависности од дијела објекта за који странка нема грађевиснку дозволу или употребну дозволу. 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722121; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Пале ; општ. 089
Рента (странка плаћа накнаду само за дио који се проширује, надограђује и слично). У зависности од дијела објекта за који стрнка нема грађевиснку или употребну дозволу. 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722121; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Пале ; општ. 089
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Пословно име
Контакт телефон
Сједиште/адреса
Опис измјена на објекту
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Главни пројекат изведеног стања ( уколико се објекат проширује, надограђује или слично). Овлаштено правно лице Оригинал
Доказ о власништву (З.К. уложак) Републичка управа за геодетске и имовиснко правне послове П.Ј. Пале Оригинал Прибављање по основу споразума са РУГИПП. Странка плаћа накнаду за услуге кориштења података.
Доказ о уплатама накнаде, ренте и таксе Банка или Протокол Општине Пале Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца