ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Дубравка Капуран, Самостални стручни сарадник за грађење и стамбено комуналне послове
Телефон: 057 226 310
E-мејл: urbanizampale@gmаil.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Ради стицања услова за легализацију објекта, инвеститору се омогућава привремено задржавање.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, члан 166 („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13, 2/15 и 106/15);  Закон о општем управном поступку, члан 190 („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање рјешења 10 КМ Таксена маркица
Накнада за уређење градског грађевиснког земљишта 20 % од прописане накнаде за легализацију објекта 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722121; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Пале ; општ. 089
Рента 20 % од прописане накнаде за легализацију објекта. 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722121; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Пале ; општ. 089
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Пословно име
Адреса/сједиште
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Главни пројекат са предмјером и предрачуном радова у три примјерка Овлаштено правно лице Оригинал
Сагласност телекома Телекомуникације РС, Извршна јеидница Источно Сарајево Оригинал или Овјерена копија Прибавља општина у име странке по основу споразума са издаваоцима тражених сагласности.
Сагласност комуналног предузећа и водовода ЈП Водовод и канализација а.д. Пале Оригинал или Овјерена копија Прибавља општина у име странке по основу споразума са издаваоцима тражених сагласности.
Противпожарна сагласност ( не тражи се за стамбене објекте и викенд куће док за све остале објекте је потребна) ЦЈБ Источно Сарајево Оригинал
Водопривредна сагласност ( тражи се за веће објекте или објекте који се налазе у водном подручију или код мостова) Одјељење за за инспекцијске послове Града Источно Сарајево Оригинал
Уплатнице на име таксе, трошкова уређења градског грађевинског земљишта, ренте и доприноса за катастар непокретности Банка или Протокол Општине Пале Оригинал
Уговор о закупу као доказ о праву привременог задржавању или други уговор који доказује право кориштења Странка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До привођења земљишта на којем је изграђен објекат крајњој намјени.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца