ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Добринка Арбиња, Стручни сарадник урбанистичко планске документације
Телефон: 057/226-310
E-мејл: urbanizampale@yahoo.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Овај поступак је неопходан за укњижење посебних дијелова објекта у књигу уложених уговора у катастру.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о земљишним књигама, члан 30. став 1. (Службени гласник Републике Српске бр. 67/03); Закон о општем управном поступку, члан 160.  (Службени гласник Републике Српске бр. 13/02,87/07 и 50/10); Закон о стварним правима, члан 85. став 4. (Службени гласник Републике Српске бр. 124/08).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање увјерења 5 КМ Таксена маркица
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подаци о подносиоцу захтјева (инвеститору)
Презиме, очево име и име (инвеститор)
Мјесто и адреса становања
Телефон за контакте
Власнички статус подносиоца захтјева ( облик својине, приложена документација, копија катастарског плана, УТ услови)
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
З.К. уложак Катастар Копија
Тлоцрти посебних дијелова објекта Овлаштени геометар Копија
Доказ о уплати таксе Банка или Протокол Општине Пале Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца