ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Дубравка Капуран, Самостални стручни сарадник за грађење и стамбено комуналне послове
Телефон: 057 226 310
E-мејл: urbanizampale@gmаil.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Прибављање накнадне грађевинске дозволе.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, члан 157 („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13,2/15 и 106/15); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10); Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту , члан 47 (Службене новине Града Источно Сарајево број 10/14 и 08/16); Одлука о висини просјечне коначне грађевинске цијене 1 м2 корисне површине стамбеног и пословног простора умјесто за 2015. годину на подручију општине Пале  Службене новине Града Источно Сарајево 05/16; Одлука о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта на подручију општине Пале за 2016. годину Службене новине Града Источно Сарајево број 05/16.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Финансирање премјера катастра и некретнина 0,3% предрачунске врједности грађевинских радова 555-007-00225176-43 Прим. Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Бања Лука
Такса за издавање рјешења 10 КМ Таксена маркица Напомена: За објекте грађ.прије 1980, плаћа се само ова такса, док за објекте грађ. Послије 1980, све таксе и накнаде се плаћају.
Такса на издавање грађевинске дозволе за инфраструктурне објекте ( далеководи, базне станице, водоводи, путеви). Инвеститор који гради инфраструктурни објекат не плаћа накнаду за уређење грађевиснког земљишта и ренту. 0,1 % предрачунске вриједности објекта 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722121; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Пале ; општ. 089
Накнада За индивидуалне стамбене и индивидуално стамбено-пословне објекте чија је бруто површина мања од 400 м 2, осим сложених објеката, накнада за легализацију плаћа се у фиксном износу од укупне површине изграђеног објекта и то: а)за објекте укупне корисне површине до 100 м2 – 100,00 КМ; б)за објекте укупне корисне површине од 100 м2-200 м2 – 500,00 КМ; ц) за објекте укупне корисне површине од 200 м2-300 м2 – 1.000,00 КМ; За објекте укупне корисне површине од 300 м2 до максималне корисне површине за наведену бруто грађевиснку површину објеката – 2.000,00 КМ. Уколико је предмет легализације завршена доградња или надоградња постојећег леганог изграђеног индивидуалног стамбеног или индивидулано стамбено пословног објекта до 400 м2, накнада за легализацију се плаћа у фиксом износу, при чему се узима укупна површина раније изграђеног или надограђеног објекта; За започете индивидуално стамбене или индивидуалне стамбено-пословне објекте бруто површине до 400 м2, за које је изграђена најмање једна надземна етажа, осим објекта у првој зони, инвеститор за легализацију плаћа: а)накнаду за легализацију већ изграђеног дијела објекта и за сваку етажу над којом је изграђена стропна конструкција – у фиском износу; б)накнаде на име ренте и уређења ГГЗ, за преосталу површину који ће се изградити на основу грађевиснке дозволе за завршетак радова према главном пројкту. За све објекте изграђене у првој и другој зони градског грађевинског земљишта накнада у фиксном износу се не примјењује. За објекте веће од 400 м2 накнада на име ренте и градског грађевиснког земљишта плаћа се као код издавања грађевинске дозволе. 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722411; буџ.орг. 9999999; прима. Јединствен рачун трезора Општине Пале; општ. 089
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме/назив инвеститора
Улица и број
Телефон
Катастарска Општина
Доказ о регулисању имовинско правних односа
Катастарки план
Ко је изградио објекат и које године
Пољопривредна сагласност
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
З.К. Уложак Републичка управа за геодетске и имовинко правне послове П.Ј. Пале Оригинал или Овјерена копија Oпштина прибавља З.К./п.л/копију катастарског плана по основу споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове а странка је дужна да плати накнаду РУГИПП за кориштење података
Посједовни лист Републичка управа за геодетске и имовинко правне послове П.Ј. Пале Оригинал или Овјерена копија Oпштина прибавља З.К./п.л/копију катастарског плана по основу споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове а странка је дужна да плати накнаду РУГИПП за кориштење података
Копија катастарског плана Републичка управа за геодетске и имовинко правне послове П.Ј. Пале Оригинал или Овјерена копија Oпштина прибавља З.К./п.л/копију катастарског плана по основу споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове а странка је дужна да плати накнаду РУГИПП за кориштење података
Главни пројекат са предмјером и предрачуном радова у три примјерка Овлаштено правно лице Оригинал
Извјештај о инжењерско геолошким и геотехничким карактеристикама терена (само за веће објекете, или објекте на трусном тлу) Овлаштено правно лице Оригинал
Ревизија техничке документације (осим за индивидуалне стамбене и индивидуално стамбено послове објекте бруто грађевиснке површине до 200 м 2) Овлаштено правно лице Оригинал
УТ услови Овлаштено правно лице Оригинал
Водопривредна сагласност ( тражи се за веће објекте или објекте који се налазе у водном подручију или код мостова) Одјељење за за инспекцијске послове Града Источно Сарајево Оригинал
Еколошка дозвола (за објекте за које се по закону тражи еколошка дозвола) Град Источно Сарајево Оригинал
Противпожарна сагласност ( не тражи се за стамбене објекте и викенд куће док за све остале објекте је потребна) ЦЈБ Источно Сарајево Оригинал
Сагласност водовода и комунална сагласност ЈП Водовод и канализација а.д. Пале Оригинал или Овјерена копија Прибавља општина у име странке по основу споразума са издаваоцима тражених сагласности. Странка је
обавезна да плати накнаде за
кориштење података од
издаваоца сагласности.
Сагласност Електродитрибуције Пале З.П. Електро дитрибуција Пале Оригинал или Овјерена копија Прибавља општина у име странке по основу споразума са издаваоцима тражених сагласности.
Сагласност телекома ( само за објекте у градском подручију или код укрштања инсталација) Телекоминикације РС, Извршна јеидница Источно Сарајево Оригинал или Овјерена копија Прибавља општина у име странке по основу споразума са издаваоцима тражених сагласности.
Сагласност градске топлане ( уколико се укрштају водови или постоји потреба за прикључење) ЈП Градска топлане а.д. Пале Оригинал или Овјерена копија Прибавља општина у име странке по основу споразума са издаваоцима тражених сагласности.
Доказ у уплати таксе, трошкова уређења градског грађевинског земљишта, ренте и доприноса за катастар непокретности Банка или Протокол Општине Пале Оригинал
Доказ да је објект грађен прије 1980. године (снимак објекта, прикључак на струју или други доказ из којих произлазе те чињенице) Странка Оригинал Напомена: Доставља се за објекте грађене прије 1980, заједно са доказом за уплату таксе. Остали документи се не достављају.
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана.Код индивидуално стамбених и и индивидуално стамбено-пословних објеката, осим за сложене објекте у смислу Закона о уређењу простора и грађењу РС, који се граде на подручију за које је донесен спроведбени документ просторног уређења или ванурбаног подручија, за издавање грађевинске дозволе нису потребни локацијски услови. Oпштина прибавља З.К./п.л/копију катастарског плана по основу споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове а странка је дужна да плати накнаду РУГИПП за кориштење података.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца