ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Стамбени послови и повратак
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Дубравка Капуран, Самостални стручни сарадник за грађење и стамбено комуналне послове
Телефон: 057 226 310
E-мејл: urbanizampale@gmаil.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Како би се објекат могао почети законски користити и ставити у употребу.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, члан 141 („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13, 2/15 и 106/15); Закон о општем управном поступку, члан 190 („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10); Одлука о утврђивању листе стручних лица овлаштених за вршење техничког прегледа , члан 1-8. (/). Правилник о вршењу техничког прегледа објеката, осматрања тла и објеката у току њихове употребе Слузбене новине Града Источно Сарајево број 06/16.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на издавање рјешења о употребној дозволи 10 КМ Таксена маркица
Накнада за рад комисије, порез на доходак чланова комисије и трошкови рада орагана управе Накнада за рад комисије и трошкови органа управе одређују се у завосноти од врсте, величине и инвестиционе вриједности објекта и то: а) за стамбене, стамбено-пословне, пословне, производне и викенд објекте: – Накнада за рад комисије 1,20 / м2 објекта; – Накнада за рад органа управе 0,20 КМ / м2 објекта; б) за инфраструктурне објекте, енергетске објекте, котловнице, трансформаторске станице, пумпне станице, базне станице мобилне телефоније и остале објекте који се не могу измјерити корисном грађевинском површином: – Накнада за рад комисије 1% од инвестицијске вриједности објекта; – Накнада за рад органа управе 0,20 % од инвестицијске вриједности објекта 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 729124; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Пале ; општ. 089
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса
Контак особа
Телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Грађевинску дозволу Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Копија
Потврду о геодетском снимању објекта са скицом снимања (графички прилог) Републичка управа за геодетске и имовиснко правне послове, П.Ј. Пале Оригинал
Противпожарна сагласност на изведене радове ( за све објекте осим викенд кућа и индивидуалних стамбених објеката) ЦЈБ Источно Сарајево Оригинал
Доказ о уплати накнаде за рад комисије и органа управе Банка Оригинал
Доказ о уплати таксе Протокол Општине Пале Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 8 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 2 данa.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца