ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Дубравка Капуран, Самостални стручни сарадник за грађење и стамбено комуналне послове
Телефон: 057 226 310
E-мејл: urbanizampale@gmаil.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА У поступку се на основу локацијских услова, доказа о власништву и других доказа, и након извршене техничке контроле и техничке документације, обрачуна и уплате накнаде трошкова уређења и ренте, орган доноси рјешење о грађевинској дозволи, како би се могло приступити изградњи објекта, а све у циљу планске и контролисане градње у складу са техничким нормама и стандардима, чиме се штити животна средина и обезбјеђује сигурност људи.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, члан 127 („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13, 2/15 и 106/15); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10); Правилник о садржају и контроли техничке документације , члан Сви („Службени гласник број 101/13); Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту , члан 33., 34., и 38. (Службене новине Града Источно Сарајево број 10/14 и 08/16); Одлука о висини просјечне коначне грађевинске цијене 1 м2 корисне површине стамбеног и пословног простора за 2015. годину на подручију општине Пале  Службене новине Града Источно Сарајево 05/16; Одлука о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта на подручију општине Пале за 2016. годину Службене новине Града Источно Сарајево број 05/16.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Финансирање премјера катастра и некретнина 0,3% предрачунске врједности грађевинских радова 555-007-00225176-43 Прим. Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Бања Лука
Такса за издавање рјешења 10 КМ Таксена маркица
Такса на издавање грађевинске дозволе за инфраструктурне објекте (далеководи, базне станице, водоводи, путеви ). *Инвеститор који гради инфраструктурни објекат не плаћа накнаду за уређење грађевиснког земљишта и ренту.* 0,1 % предрачунске вриједности објекта 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722121; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Пале ; општ. 089
Накнада за уређење градског грађевинског земљишта по м2 корисне површине објекта Висина трошкова уређења за 1м2 корисне површине објекта износи према припадности стамбено пословним зонама и то: Прва зона – стамбено половна зона 59,82 КМ/м2; Друга зона – стамбено пословна зона 66,30 КМ/м2; Трећа зона – стамбено половна зона 18,80 КМ/м2; Четврта зона – стамбено пословна зона 8КМ/м2; Пета зона – стамбено пословна зона 6,63 КМ/м2; Шеста зона – стамбено пословна зона 5,20 КМ/м2; Остало грађевинско земљиште 3,10 КМ/м2; Инвеститорима индивидуалних и стамбено пословних објеката може се одобрити плаћање накнаде у највише 48 рата уз обавезу да прије закључења уговора о одгођеном плаћању плате 20 % од укупног износа утврђених накнади за објекте који се граде у II. и III. зони градског грађевинског земљишта односно 10 % за објекете који се граде у IV., V., и VI. зони градског грађевинског земљишта и осталим земљиштима; Инвеститор је дужан обезбједити инструменте обезбјеђења (гаранција, мјенице, хипотека, административна забрана). Борци, породице погинулих или умрлих бораца и ратни војни инвалиди од IV. до V. категорије могу цјелокупан износ уплатити у највише 60 једнаких мјесечних рата, без плаћања учешћа. За изградњу стамбено пословних објеката колективног становања пословниох и произиводних објеката накнада се може платити у највише 12 једнаких мјесечних рата уз обавезу уплате 20 % од укупног износа обрачунате накнаде прије закључења уговора о одгођеном плаћању и уз банкарску гаранцију. 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722411; буџ.орг. 9999999; прима. Јединствен рачун трезора Општине Пале; општ. 089
Рента Висина једнократне ренте по м2 корисне површине грађевине која ће се градити на градском грађевиснком земљишту, утврђује се у проценту од просјечне коначне грађевиснке цијене и то као фиксни проценат ренте: у I. зони 6 %; у II. зони 5 %; у III. зони 4 %; у IV. зони 3 %; у V. зони 2 % и у VI. зони 1 %. Просјечна коначна грађевинска цијена1м2 корисне површине стамбеног и пословно простора за 2013. годину на подручију Општине Пале износи 800,00 КМ па је рента: у I. зони 48 КМ/м2; у II. зони 40 КМ/м2; у III. зони 32 КМ/м2; у IV. зони 24 КМ/м2; у V. зони 16 КМ/м2; у VI. зони 8 КМ/м2. Трошкови ренте умањују се за износ плаћене накнаде за претварање пољопривредног у грађевинско земљиште. 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 721223; буџ.орг. 9999999; прима. Јединствен рачун трезора Општине Пале ; општ. 089
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме/назив инвеститора
Улица и број
Телефон
Кратак опис намјене објекта
Ко је изградио објекат и које године
Катастарска општина
Пољопривредна сагласност
Доказ о регулисању имовинско правних односа
Катастарски план
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
З.К. Уложак Републичка управа за геодетске и имовинко правне послове П.Ј. Пале Оригинал или Овјерена копија Oпштина прибавља З.К./п.л/копију катастарског плана по основу споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове а странка је дужна да плати накнаду РУГИПП за кориштење података
Посједовни лист Републичка управа за геодетске и имовинко правне послове П.Ј. Пале Оригинал или Овјерена копија Oпштина прибавља З.К./п.л/копију катастарског плана по основу споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове а странка је дужна да плати накнаду РУГИПП за кориштење података
Копија катастарског плана Републичка управа за геодетске и имовинко правне послове П.Ј. Пале Оригинал или Овјерена копија Oпштина прибавља З.К./п.л/копију катастарског плана по основу споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове а странка је дужна да плати накнаду РУГИПП за кориштење података
Главни пројекат са предмјером и предрачуном радова у три примјерка Овлаштено правно лице Оригинал
Извјештај о инжењерско геолошким и геотехничким карактеристикама терена (само за објекете површине преко 400 м2 бруто површине, или објекте на трусном тлу) Овлаштено правно лице Оригинал
Ревизија техничке документације (осим за индивидуалне стамбене и индивидуално стамбено послове објекте бруто грађевиснке површине до 200 м 2) Овлаштено правно лице Оригинал
УТ услови Овлаштено правно лице Оригинал
Водопривредна сагласност ( тражи се за веће објекте или објекте који се налазе у водном подручију или код мостова) Одјељење за за инспекцијске послове Града Источно Сарајево Оригинал
Еколошка дозвола (за објекте за које се по закону тражи еколошка дозвола) Град Источно Сарајево Оригинал
Противпожарна сагласност ( не тражи се за стамбене објекте и викенд куће док за све остале објекте је потребна) ЦЈБ Источно Сарајево Оригинал
Сагласност водовода и комунална сагласност ЈП Водовод и канализација а.д. Пале Оригинал или Овјерена копија Прибавља општина у име странке по основу споразума са издаваоцима тражених сагласности. Странка је
обавезна да плати накнаде за
кориштење података од
издаваоца сагласности.
Сагласност Електродитрибуције Пале З.П. Електро дитрибуција Пале Оригинал или Овјерена копија Прибавља општина у име странке по основу споразума са издаваоцима тражених сагласности.
Сагласност телекома ( само за објекте у градском подручију или код укрштања инсталација) Телекоминикације РС, Извршна јеидница Источно Сарајево Оригинал или Овјерена копија Прибавља општина у име странке по основу споразума са издаваоцима тражених сагласности.
Сагласност градске топлане( уколико се укрштају водови или постоји потреба за прикључење) ЈП Градска топлане а.д. Пале Оригинал или Овјерена копија Прибавља општина у име странке по основу споразума са издаваоцима тражених сагласности.
Доказ у уплати таксе, трошкова уређења градског грађевинског земљишта, ренте и доприноса за катастар непокретности Банка или Протокол Општине Пале Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 3 данa.За објекте до 400 м 2 бруто површине копија катастраског плана се прибавља по основу споразума са РУГИП док се код већих објеката прибавља из архиве јер их је странка већ приложила код издавања локацијских услова.Прибављање сагласности електродистибуције, водовода и канализације, градске топлане и телекомуникација на основу споразума општине и издавалаца тражених сагласности.Код индивидуално стамбених и и индивидуално стамбено-пословних објеката, осим за сложене објекте у смислу Закона о уређењу простора и грађењу РС, који се граде на подручију за које је донесен спроведбени документ просторног уређења или ванурбаног подручија, за издавање грађевинске дозволе нису потребни локацијски услови. Oпштина прибавља З.К./п.л/копију катастарског плана по основу споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове а странка је дужна да плати накнаду РУГИПП за кориштење података.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 3 године
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца