ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Шљука Ирена, Самостални стручни сарадник урбанистичко планске документације
Телефон: 057 226 310
E-мејл: urbanizampale@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Орган на основу приложене документације и увида у просторно планска документа утврђује могуђност и услове грађења на предметном земљишту.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, члан 61. став 1. (Службени гласник РС број 40/13, 2/15 и 106/15); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10); Правилник о форми, садржају и начину издавања локацијских услова, члан 12. („Службени гласник Републике Српске“ број 69/13); Просторни план Републике Српске, члан / (Службени гласник РС број 86/07);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање локацијских услова 10 КМ за стамбене индивидуалне објекте; 20 КМ за пословно стамбене индинидуалне објекте; 100 КМ за пословне објекте колективног становања; 100 КМ за пословне и привредне објекте; 50 КМ за викенд објекте; 10 КМ за помоћне објекте (гараже,шупе); 20 КМ за привремене пословне објекете (киосци); 20 КМ за љетне баште, тенде и рекалме; 70 КМ за објекте инфраструктуре 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722121; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Пале ; општ. 089
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подаци о подносиоцу захтјева (инвеститору)
Презиме, очево име и име (инвеститор)
Мјесто и адреса становања
Телефон за контакте
Подаци о локацији (мјесто, улица и број, локалитет, к.о., број парцеле стари премјер, број парцеле нови премјер, број З.К. Улошка/посједовног листа/катастарско књижни уложак)
Намјера грађења
Подаци о објекту ( намјена, габарити, спратност, оснпвни радови, коментар)
Власнички статус подносиоца захтјева ( облик својине, приложена документација, копија катастарског плана, УТ услови, сагласност за локацију)
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катастарког плана Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове, П.Ј. Пале Копија
УТ услови Овлаштено правно лице Оригинал
Идејно рјешење ( у случају гдје одређена врста објекта не подлијеже поступку издавања одобрења за грађење – помоћни објекти) Архитекта Оригинал
З.К уложак ( у случају гдје одређена врста објекта не подлијеже поступку издавања одобрења за грађење – помоћни објекти) Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове, П.Ј. Пале Оригинал Општина прибавља З.К. ул. од РУГИПП по основу споразума а странка је дужна да плати накнаду РУГИПП за кориштење података
Доказ о уплати таксе Банка или Протокол Општине Пале Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 2 данa.Код индивидуално стамбених и и индивидуално стамбено-пословних објеката, осим за сложене објекте у смислу овог закона, који се граде на подручју за које је донесен спроведбени документ просторног уређења или ванурбаног подручија, за издавање грађевинске дозволе нису потребни локацијски услови.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година са могућношћу продужења на основу увјерења да локацијски услови нису промијењени.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца