ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Лопатић Свјетлана, Самостални стручни сарадник за послове пољоприреде и приватног предзетништва
Телефон: 057 226 592 лок. 111
E-мејл: bussinesinfo.op@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис чамца у регистар и издавање пловидбене дозволе за власника односно корисника чамца да би обављао пловидбу у сврху рекреације, спорта, риболова, превоза и слично.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о унутрашњој пловидби, члан 60 (Службени гласник РС број 58/01, 33/06, 1/08, 100/11); Закон о општем управном поступку, члан 190 (Службени гласник Републике Српске 13/02, 87/07 и 50/10); Правлник о упису чамаца у регистар, издавање пловидбене дозволе и означавања чамаца регистарским ознакама, члан Сви (Службени гласник РС број 3/07, 56/10)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за кориштење објеката безбједности пловидбе 50 КМ за чамце без моторног погона, 100 КМ за чамце са моторним погоном, 50 КМ корисници водених површина на којима нема уређених пловних путева и власници плутајућих објеката који се користе за властите потребе, спорт и рекреацију плаћају накнаду 562-099-00000556-87 Вр.прих.: 714913; буџ.орг. 9999999; прима. Буџет РС
Такса на рјешење 30 КМ Таксена маркица и р.ч. 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722121; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Пале ; општ. 089
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (име родитеља) презиме
Адреса пребивалишта или боравишта
Улица и број
Мјесто
Општина
Контакт телефон
Сврха издавања пловидбене дозволе (привредне или непривредне)
Мјесто сидрења чамца
Број рјешења о упису у регистар чамца
Број пловидбене дозволе
Период важења пловидбене дозволе
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерење о способности чамца Надлежна капетанија Овјерена копија
Свједочанство о баждарењу чамца Надлежна капетанија Овјерена копија
Записник о извршеном основном (редовном) вандредном прегледу Надлежна капетанија Оригинал
Доказ о уплати таксе и накнаде Банка или Протокол Општине Пале Оригинал
Доказ о власништву чамца Продавац Овјерена копија
Доказ о стучној оспособњености за управљање чамцем Надлежна капетанија Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Пловидбена дозвола се издаје на период 1 године и продужава се по истеку тог рока, а унутар трајања важења увјерења о способности чамца за пловидбу.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца