ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Лопатић Свјетлана, Самостални стручни сарадник за послове пољоприреде и приватног предзетништва
Телефон: 057 226 592 лок. 111
E-мејл: bussinesinfo.op@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рјешењем се региструје промјена података предузетника.Након регистрације предузетник може започети обављати послове у складу са новим рјешењем.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190 (Службени гласник Републике Српске 13/02, 87/07 и 50/10); Закон о занатско-предузетничкој дјелатности, члан 21 („Службени гласник Републике Српске“ број 117/11,121/12 и 67/13); Уредба о класификацији дјелатности Републике Српске, члан Сви (Службени гласник Републике Српске 9/13, 33/13 и 8/14); Правилник о садржају и начину вођења регистра предузетника, члан Сви (Службени гласник Републике Српске 81/12); Правилник о садржају и облику захтјева за обављање, промјену података и престанак обављања предузетничке дјелатности, члан Сви (Службени гласник Републике Српске 74/12); Уредба о предузетничким дјелатностима, члан Сви (Службени гласник РС број 25/15 ); Правилник о дјелатностима за чије обављање није потребан пословни простор , члан Сви ( Службени гласник РС број 63/12); Правилник о дјелатностима који се могу обављати сезонски, члан Сви ( Службени гласник РС број 63/12); Правилник о дјелтностима које се могу обављати у стамбеном простору, члан Сви ( Службени гласник РС број 63/12); Правилник о занатским дјелатностима , члан Сви (Службени глансик РС број 46/13 и 98/14 ); Правилник о дјелатностима које се сматрају старим и умејтничким занатима и домаћом радиношћу, члан Сви (Службени гласник РС број 70/12); Одлука о рапореду пословних дјелатности на подручију Општине Пале , члан Сви (Службене новине Града Источно Сарајево број 3/08 и 22/14).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Tакса на рјешење о промјени 20 КМ Таксена маркица
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Пословно име
ЈИБ
Регистарски број
Име (име родитеља) и презиме
ЈМБ
Број личне карте
Улица и број
Општина
Мјесто
Телефон
Стручна спрема
Занимање
Пол
Сврха промјене
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о уплати таксе Банка или Протокол Општине Пале Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца