ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Лопатић Свјетлана, Самостални стручни сарадник за послове пољоприреде и приватног предзетништва
Телефон: 057 226 592 лок. 111
E-мејл: bussinesinfo.op@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рјешењем се региструје обављање самосталне предузетничке дјелатности. Након регистрације предузетник може започети планиране активности.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о занатско-предузетничој дјелатности члан 21(Службени гласник Републике Српске број 117/11,121/12 и 67/13); Закон о општем управном поступку члан 190(Службени гласник Републике Српске 13/02, 87/07 и 50/10); Уредба о класификацији дјелатности Републике Српске члан Сви(Службени гласник Републике Српске 9/13, 33/13 и 8/14); Правилник о садржају и начину вођења регистра предузетника члан Сви (Службени гласник Републике Српске 81/12); Правилник о садржају и облику захтјева за обављање, промјену података и престанак обављања предузетничке дјелатности члан Сви(Службени гласник Републике Српске 74/12); Уредба о предузетничким дјелатностима члан Сви(Службени гласник РС број 25/15 ); Правилник о дјелатностима за чије обављање није потребан пословни простор члан Сви( Службени гласник РС број 63/12); Правилник о дјелатностима који се могу обављати сезонски члан Сви( Службени гласник РС број 63/12); Правилник о дјелтностима које се могу обављати у стамбеном простору члан Сви( Службени гласник РС број 63/12); Правилник о занатским дјелатностима члан Сви(Службени глансик РС број 46/13 и 98/14 ); Правилник о дјелатностима које се сматрају старим и умејтничким занатима и домаћом радиношћу члан Сви(Службени гласник РС број 70/12); Одлука о рапореду пословних дјелатности на подручију Општине Пале члан Сви(Службене новине Града Источно Сарајево број 3/08 i 22/14).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за издавање рјешења 30 КМ Таксена маркица и р.ч. 562-012-00000945-79 Вр.прих.: 722121; буџ.орг. 9999999; прима. Општина Пале ; општ. 089
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Пословно име
ЈИБ
Регистарски број
Име (име родитеља) и презиме
ЈМБ
Број личне карте
Улица и број
Општина
Мјесто
Телефон
Стручна спрема
Занимање
Пол
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП Копија
Увјерење да није забрањено обављање предузетничке дјелатности Основни суд Соколац Оригинал
Доказ о уплати таксе Банка или Протокол Општине Пале Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца