ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Биљана Кнежевић, Mатичар
Телефон: 057 223 606
E-мејл: slavica.batinic@pale.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Испуњење законске обавезе и вођења прецизних евиденција.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама РС , члан 25-30 (Службени гласник РС, 111/09 и 43/13); Упутсво о вођењу матичних књига , члан 160-172 (Службени гласник РС, 55/10, 119/12 и 64/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на издавање извода 3 КМ Таксена маркица
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда о смрти Здравствена установа Оригинал
Извод из МКР за умрло лице Одјељење за општу управу Овјерена копија
Извод из МКВ ( ако је жив супружник) Одјељење за општу управу Овјерена копија
Лична карта МУП На увид
Идентификациони документ за пријавиоца МУП Копија
Извод из МКР ( са уписаном чинјеицом смрти брачног друга или развода) Надлежни матични уред Оригинал
Доказ о уплати таксе Протокол Општине Пале Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца