ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Биљана Кнежевић, Mатичар
Телефон: 057 223 606
E-мејл: slavica.batinic@pale.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Регулисање оставинског поступка и имовиснко правних односа код надлежног суда.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама РС , члан 25 (Службени гласник РС 111/09, 43/13); Закон о општем управном поступку РС , члан 190 (Службени гласник РС 13/02, 87/07 и 50/10); Упутсво о вођењу матичних књига , члан 170 (Службени гласник РС 55/10, 119/12 и 64/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Дан, мјесец, година и сат смрти
Мјесто смрти
Дан, мјесец и година рођења
ЈМБ
Мјесто и општина рођења, а ако је рођено у иностранству, и држава рођења
Држављанство
Националност
Вјероисповијест
Пребивалиште и адреса стана
Брачно стање
Преизиме и име супружника и његово презиме прије закључења брака
Преизиме и име родитеља
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Смтрни лист Одјељење за општу управу Оригинал
Извод из књиге умрлих Одјељење за општу управу Оригинал
Доказ о имовини умрлог Странка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца