ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славенка Петровић, Самостални стручни сарадник за грађанска стања
Телефон: 057/226-592 лок.131
E-мејл: opsta.uprava@pale.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Да се странци омогући закључење брака путем пуномоћника због објективних околности.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Породични закон РС, члан 23 (Службени гласник РС, број 54/02, 42/08 и 63/14); Закон о општем управном поступку, члан 190 (Службени гласник РС, број 13/02, 87/07 и 50/10); Упутсво о вођењу матичних књига , члан 145 и 146 (Службени гласник РС број 111/09 и 43/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење 10 КМ Таксена маркица
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име
Презиме
Име родитеља
Датум рођења и мјесто
ЈМБГ
Лична карта
Адреса становања
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Пуномоћ за закључење брака Одјељење за општу управу Оригинал
Извод из МКР за оба брачна друга Одјељење за општу управу Оригинал
Увјерење о држављанству за оба брачна друга Одјељење за општу управу Оригинал
Увјерење о слободном брачно стању Одјељење за општу управу Оригинал
Идентификациони документ за оба брачна друга МУП Овјерена копија
Доказ о постојању разлога за издавање одобрења (болест, спријеченост и слично) Странка Оригинал
Доказ о уплати таксе Протокол Општине Пале Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца