ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славенка Петровић, Самостални стручни сарадник за грађанска стања
Телефон: 057/226-592 лок.131
E-мејл: opsta.uprava@pale.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Сврха је да лице које је држављанин Босне и Херцеговине у складу са поднешеним захтјевом стекне и држављанство Републике Хрватске.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о држављанству Републике Српске, члан 11 и 12 (Службени гласник Републике Српске, 59/14); Уговор између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о двојном држављанству, члан / (Службени гласник Босне и Херцеговине-Међународни уговори, број 10/11).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење 100 КМ 562-099-00000556-87 Вр.прих.: 722119; буџ.орг. 9999999; прима. Јавни приходи РС
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Рођено презиме
Дан, мјесец и година рођења
Мјесто, општина и држава рођења
Садашње држављанство
Име и презиме оца
Име и презиме (рођ.презиме) мајке
Адреса становања
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге рођених Матичар Овјерена копија
Увјерење о садашњем држављанству или овјерена копија важеће путне исправе Матичар Овјерена копија
Извод из матичне књиге вјенчаних Матичар Овјерена копија
Доказ о одобреном боравку у Републици Српској Теренски центар из мјеста боравка Оригинал
Доказ о неосуђивању Из земље рођења Оригинал
Доказ о невођењу кривичног поступка Из земље поријекла и БиХ Оригинал
Доказ о обезбјеђеном извору прихода (Потврда о радном односу и висини плате) Послодавац Оригинал
Доказ о измиреним пореским/финансијским обавезама Из земље поријекла и БиХ Овјерена копија
Овјерену изјаву о прихватању правног поретка Општина Пале Оригинал
Доказ о уплати таксе Банка или Протокол Општине Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 60 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца