ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славенка Петровић, Самостални стручни сарадник за грађанска стања
Телефон: 057/226-592 лок.131
E-мејл: opsta.uprava@pale.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рјешењем се исправљају погрешно уписани подаци у матичним књигама. Након исправке лице га ставља у правни саобраћај.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190 (Службени гласник Републике Српске,13/02, 87/07 и 50/10); Закон о матичним књигама, члан 44 (Службени гласник Републике Српске, 111/09 и 43/13); Упутство о вођењу матичних књига, члан Сви (Службени гласник Републике Српске, 55/10, 119/12 и 64/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење 10 КМ Таксена маркица
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име
Презиме
ЈМБГ
Лична карта
Контакт адреса
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Матична књига умрлих Матичар Оригинал
Матична књига рођених Матичар Овјерена копија
Матична књига вјенчаних Матичар Овјерена копија
Увјерење о држављанству Матичар Овјерена копија
Лична карта МУП Копија
Изводи из матичних књига у зависности од исправке која се ради Матичар Овјерена копија
Остала документација издата од надлежних органа потребна за доказивање ( нпр. Увјерење о пребивалишту, извод из МКР за брачнопг друга и сл) Странка Овјерена копија
Доказ о уплати таксе Протокол Општине Пале Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца