ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славенка Петровић, Самостални стручни сарадник за грађанска стања
Телефон: 057/226-592 лок.131
E-мејл: opsta.uprava@pale.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Сврха је да се рјешењем лице накнадно упише у матичне књиге, односно у књигу држављана јер исти није извршен у законском року. Наведени извод се ставља у правни саобраћај.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190 (Службени гласник Републике Српске, 13/02, 87/07 и 50/10); Закон о матичним књигама, члан 20 и 46 (Службени гласник Републике Српске, 111/09 и 43/13); Закон о држављанству БиХ, члан 4 и 30 (Службени лист Р БиХ, 30/96); Упутство о накнадном упису у МКР лица која су стекла држављанство РБиХ у складу са Законом о држављанству Р БиХ, члан 3
и 4 (Службени гласник БиХ, 27/00 и 57/09).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење 10 КМ Таксена маркица
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
ЈМБ
Лична карта
Контакт адреса
Контакт телефон
Подаци о подносиоцу захтјева
Подаци о родитељима
Правни основ по ком се тражи накнадни упис у МКР
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге рођених Матичар Овјерена копија
Увјерење о држављанству Матичар Овјерена копија
Извод из матичне књиге вјенчаних родитеља Матичар Овјерена копија
Увјерење о држављанству родитеља Матичар Овјерена копија
Увјерење о пребивалишту односно боравишту подносиоса захтјева односно родитеља ЦИПС Оригинал
Лична карта МУП Овјерена копија
Доказ о уплати таксе Протокол Општине Оригинал
Увјерење Матичар Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца