ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славенка Петровић, Самостални стручни сарадник за грађанска стања
Телефон: 057/226-592 лок.131
E-мејл: opsta.uprava@pale.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Сврха је да се рјешењем лице накнадно упише у матичне књиге, јер исти није извршен у законском року. Наведени извод се ставља у правни саобраћај.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190 (Службени гласник Републике Српске,13/02, 87/07 и 50/10); Закон о матичним књигама, члан 42 и 46 (Службени гласник Републике Српске,111/09 и 43/13); Закон о личном имену, члан 3 (Службени гласник Републике Српске,бр.27/93 и 15/00); Упутство о вођењу матичних књига, члан Сви (Службени гласник Републике Српске, 55/10,119/12 и 64/15).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење 10 КМ Таксена маркица
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме оца
Име и презиме мајке
ЈМБ оца
ЈМБ мајке
Контакт адреса
Лична карта
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Отпусно писмо(о рођењу) Здравствена установа Оригинал
Пријава рођења Здравствена установа Оригинал
Матична књига рођених родитења Матичар Овјерена копија
Увјерење о држављанству родитеља Матичар Овјерена копија
Извод из матичне књиге вјенчаних родитеља Матичар Овјерена копија
Изјава родитеља(лично име дјетета) Општина Овјерена копија
Изјава о признању очинства Матичар, суд, орган старатељства и нотар Овјерена копија
Увјерење Матичар Оригинал
Доказ о уплати таксе Протокол Општине Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева 2 данa.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузимање обрасца